Política de privacidade e protección de datos

 

Quen ten a responsabilidade do tratamento dos teus datos persoais?


    Identidade: ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ (en diante ACPP)
    CIF: G80176845
    Enderezo Postal: Calle Príncipe 12 – 5ºD, 28012 Madrid
    Teléfono: +34 914680492/-1576
    Correo electrónico: protecciondedatos@acpp.com  / socios@acpp.com

 

Como obtivemos os teus datos de carácter persoal?

Os teus datos de carácter persoal obtivémolos a través das relacións previas que mantiveches con ACPP, ou con motivo das relacións que mantés na actualidade coa nosa organización, ben pola túa condición de persoa socia ou voluntaria, por ser doante ou participar nalgunha das nosas actividades, por solicitar que che remitamos información sobre o que facemos a través dos formularios na nosa páxina web ou mediante a túa subscrición ao noso boletín.

Os datos recollidos están incluídos nun ficheiro propiedade de Asemblea de Cooperación Pola Paz, sometido á normativa establecida polo Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016. Asemblea de Cooperación Pola Paz garante que estes datos non se utilizarán nin serán transmitidos a terceiros para calquera outro fin que non sexa o establecido nos formularios.

Que datos persoais tratamos?

Os datos que trataremos para as finalidades lexítimas son os necesarios para manter a relación contigo: Nome, Apelidos, DNI, Enderezo Postal, Correo-e, Teléfono, Profesión, Achega económica e Número de conta (no caso de socios, socias e doantes).

Tamén informamos de que trataremos aqueles datos adicionais que voluntariamente nos facilites durante as futuras relacións e interaccións que manteñas con ACPP, incluídos os que nos achegues mediante unha rede social ou outra aplicación. Estes datos dependen da túa propia configuración de privacidade, uso da rede social ou aplicación, así como das políticas de privacidade propias de cada rede social ou aplicación, polo que che recomendamos ler as mesmas con atención antes de facilitarnos datos a través desas redes sociais ou aplicacións.

Para que tratamos os teus datos persoais?

Tratamos os datos da nosa base social, voluntariado, simpatizantes e doantes para as seguintes finalidades:


Podes oporte a recibir este tipo de comunicacións, agora ou en calquera outro momento, enviando un correo electrónico co asunto “Baixa” ao enderezo electrónico desde onde se che enviou e tamén a protecciondedatos@acpp.com, socios@acpp.com ou dirixindo unha solicitude ao noso enderezo postal (Calle Príncipe 12 –  5ºD, 28012 Madrid).

NON trataremos os teus datos persoais para ningunha outra finalidade das descritas agás por obriga legal ou requirimento xudicial.

ACPP NON realiza prácticas de spam, por tanto non envía correos comerciais por correo-e que non teñan a finalidade descrita e polo que se ten a posibilidade de cancelar o consentimento para recibir as nosas comunicacións.

Envío de Currículo Vitae (CV)


No suposto de recibir un CV a través de correo electrónico, procederemos a incluír os datos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo titular é ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ, en Calle Príncipe 12 – 5ºD, 28012 Madrid.

Os datos proporcionados serán tratados unicamente para os procesos de selección de persoal realizados pola Organización e infórmase de que se non se estivese conforme con algún dos extremos sinalados, débese facer saber dentro do prazo de trinta días a contar desde a recepción da comunicación xa que, doutro xeito, entendemos que se mostra a  total conformidade respecto diso. Infórmase tamén de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixindo un escrito a ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ, en Calle Príncipe 12 – 5ºD, 28012 Madrid.

Durante canto tempo gardaremos os seus datos?


Os teus datos persoais conservaranse mentres ACPP manteña a súa actividade. Con todo, tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Se, após finalizar a túa relación con ACPP, desexas exercer o teu dereito a supresión, ACPP unicamente conservará os teus datos durante os prazos de prescrición legais que sexan de aplicación. Neste suposto, trataranse soamente para os efectos de acreditar o cumprimento das nosas obrigacións legais ou contractuais. Finalizados eses prazos de prescrición, os teus datos serán eliminados ou, alternativamente, anonimizados.

Cales son os teus dereitos?


Podes exercer en calquera momento os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade, limitación e/ou oposición ao tratamento, a través dos enderezos postais e electrónicos indicados.

Así mesmo, se consideras que o tratamento dos teus datos persoais vulnera a normativa ou os teus dereitos de privacidade, podes presentar unha reclamación á nosa Oficina Central, a través dos enderezos postal e electrónico indicadas ou ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da súa sede electrónica https://www.aepd.es/  ou do seu enderezo postal.