ACPP é unha ONG, sen ánimo de lucro, laica, independente de calquera opción partidista, defensora dos valores democráticos desde unha opción de xustiza social e económica e que, desde o seu nacemento en 1990, aposta firmemente polo pacifismo, a tolerancia e o diálogo.

Apoiamos a sociedade civil, democrática e progresista dos países empobrecidos cos que cooperamos, xerando organización local, fomentando a participación cidadá e a procura de alternativas para conseguir sociedades máis xustas e máis democráticas, onde os beneficios do desenvolvemento redistribúanse máis equitativamente, dando o protagonismo aos axentes locais.

Tomaremos partido pola Paz, os procesos de reformas democráticas e a procura do diálogo, contribuíndo a sensibilizar a opinión pública nacional e internacional para que se articulen medidas de prevención de conflitos e se actúe desde os organismos internacionais en razón da lexítima inxerencia por motivos humanitarios, cando así o demande a necesaria defensa dos dereitos humanos fundamentais.

Queremos concienciar a sociedade europea para que demande aos seus representantes políticos accións en defensa destes dereitos humanos esenciais.

Reforzaremos as organizacións veciñais, sindicais, profesionais e de mulleres, como axentes fundamentais nos países en vías de desenvolvemento, así como o movemento cooperativo na súa xestión, administración e viabilidade económica.

Crearemos espazos de intercambio e reflexión entre as administracións públicas e as organizacións sociais.

Fomentaremos a integración social dos colectivos máis desfavorecidos e traballaremos con aqueles que buscan a transformación social e móstranse inconformistas ante a ausencia de liberdades e a inxustiza social.

Defenderemos o público
, o colectivo, o social, traballando para fortalecer a sanidade e educación públicas (potenciando a participación de toda a comunidade educativa e alumnado); e mellorar o acceso dos cidadáns e cidadás aos servizos básicos de vivenda digna, auga potable, transporte e emprego. Tamén apoiaremos os procesos participativos de autoconstrución de vivendas impulsando proxectos de conservación e distribución dos recursos hídricos.

Apostaremos pola “globalización” dos dereitos dos cidadáns e cidadás.

Reivindicaremos o papel das organizacións de mulleres como axentes fundamentais de desenvolvemento.

Sensibilizaremos sobre a necesidade de protexer os recursos ambientais e a súa compatibilidade co desenvolvemento.

No noso traballo por un cambio nas relacións Norte-Sur apostamos por traballar en ambos os lados, e defendemos, a través dos nosos proxectos de Acción Social e Educación para o Desenvolvemento, os valores de tolerancia, convivencia, interculturalidade e solidariedade.

 

ACPP NO ÁMBITO EDUCATIVO

Para ACPP a educación é unha clave fundamental para a transformación social e un sistema educativo público, laico, igualitario e de calidade, o principal motor desa transformación.

ACPP expón un enfoque integral da educación que contribúa á formación de cidadáns e cidadás comprometidos co avance cara a unha nova sociedade civil global a través da acción local. ACPP entende que os cidadáns e cidadás teñen a obriga de asumir a súa responsabilidade como integrantes de sociedades desenvolvidas e aumentar o seu compromiso para lograr sociedades máis xustas. Para alcanzar este obxectivo de transformación consideramos fundamental impulsar accións dirixidas a fomentar unha cidadanía crítica coas causas e os mecanismos que xeran desigualdade, pobreza e exclusión. Ao mesmo tempo, cremos que resulta imprescindible o impulso dunha cidadanía organizada, mobilizada e activa como elemento principal de cambio.

Para ACPP a Paz é un obxectivo e un eixo de traballo estratéxico fundamental. A Paz entendida desde un enfoque integral, non como “ausencia de conflito armado” senón como estadio de igualdade, respecto, dignidade, xustiza social e garantía de DDHH. Por iso, a convivencia, a resolución pacífica de conflitos nas aulas e a educación para a Paz constitúen un dos elementos de traballo fundamentais nas comunidades educativas. Queremos fomentar unha cultura de paz entre o alumnado, que sexa consciente dos mecanismos cognitivos e emocionais que provocan os comportamentos inadecuados e a discriminación para poder xestionalos e superalos. Cremos en escolas nas que a convivencia pacífica sexa un medio para abordar as situacións de acoso escolar mediante estratexias de prevención da violencia e a discriminación desde un enfoque crítico e inclusivo, impulsado por toda a comunidade educativa.

A educación é cada vez máis unha responsabilidade colectiva, desenvolvida ao longo de toda a vida e cunha forte influencia do contexto territorial e social no que se vive. É por iso que ACPP expón as súas intervencións no ámbito educativo entendendo que o centro educativo non é unha institución pechada, senón insire nun barrio e sociedade cos que hai un intercambio; onde familias e axentes sociais participan da vida escolar, o alumnado e o profesorado inciden tamén no seu ámbito social en forma de participación e compromiso.

A escola é un espazo central na construción da cidadanía. Ademais, posiblemente sexa a aula o espazo no que as crianzas e a mocidade se recoñecen por primeira vez como cidadás e onde descobren posibilidades no exercicio dos seus dereitos. Doutra banda, a escola atópase claramente vinculada co espazo. Nas cidades as escolas primarias sitúanse de acordo con a distribución dos barrios e recrutan o seu alumnado entre os seus residentes. Deste xeito, o conxunto barrio + escola convértese no contedor principal das aprendizaxes primarias da vida política e social. Para lograr unha educación de calidade requírese o esforzo tanto dos membros da comunidade educativa directamente implicados como da contorna social no que se desenvolve a educación. É neste contexto no que ACPP impulsa con maior afán os valores da solidariedade, da igualdade, da tolerancia e a interculturalidade. Para iso, realizamos un acompañamento continuado a centros escolares de distintos niveis a través dun traballo de formación do profesorado, dotación de materiais e propostas didácticas, dirixido a fortalecer as comunidades educativas no seu labor cotián para construír unha Cidadanía Global comprometida.  

Máis información en www.acpp.com

Asóciate en https://www.acpp.com/asociate/